Πωλήσεις
– Με ερώτηση στον ορισμό τιμής αγοράς από παραστατικό για το αν θα ορισθεί η τιμή αγοράς στο είδος. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Συγκεντρωτικές τιμολογίων αφαιρέθηκαν

Parking
– Στο σχόλιο αναφέρεται το προΪόν και κατα την παραλαβή. Νέα λειτουργία
– Ενημέρωση για το αν έχει λήξει η συνδρομή του πελάτη. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Η διόρθωση σειράς και αναβάθμιση πεδίων διαγράφει τις ρυθμίσεις όταν είναι στη βάση. Διορθώθηκε