Πελάτες
– Επεξεργασία εκτύπωσης λίστας πελατών, παραστατικών τους και barcode.

Αποθήκη
– Επεξεργασία εκτύπωσης λίστας ειδών και παραστατικών τους.

Πωλήσεις
– Επεξεργασία εκτύπωσης λίστας παραστατικών και ετικέτας.

Αναφορές
– Επεξεργασία εκτύπωσης λίστας αναφορών.

Ραντεβού
– Δυνατότητα επιλογής ειδών και ορισμού διάρκειας ραντεβού από αυτά.
– Επεξεργασία εκτύπωσης λίστας ραντεβού.

Ρυθμίσεις
– Επεξεργασία εκτύπωσης λιστών.