Για να ελέγξουμε αν έχουν συνδεθεί τα trunks κάνουμε login σαν root και εκτελούμε το παρακάτω