Η SBZ IKE δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες της και να χειρίζεται όλα τα θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών γενικά, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και εξίσου μεθοδικά όπως όλα τα άλλα επιχειρησιακά θέματα, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία της για όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων πελατών, εργαζομένων και των μετόχων.

Όλοι οι άνθρωποι της SBZ IKE εστιάζουν συνεχώς στην υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τη διατήρηση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διαχειρίζονται εντός της εταιρείας.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την ασφάλεια των πληροφοριών, στοχεύουμε στη διασφάλιση της 100% συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και προστασία δεδομένων, καθώς και με οποιεσδήποτε επιχειρησιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις στρατηγικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που σχεδιάζει και εφαρμόζει η SBZ IKE. Επιπλέον, σκοπεύουμε να επενδύουμε με συνέπεια στη βελτίωση της απόδοσης της Ασφάλειας Πληροφοριών μας, καθιστώντας όλες τις σχετικές εταιρικές πρακτικές δημόσια διαθέσιμες.

Εναρμονισμένοι με τεχνολογίες αιχμής και διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα, ορίζουμε μια σειρά επιχειρησιακοί στόχων και μέτρων αξιολόγησης κινδύνου, υλοποιώντας και εφαρμόζοντας επίσης διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, παρέχουμε συνεχή και επαρκή εκπαίδευση στους υπαλλήλους μας, ώστε όλοι να συμμετέχουν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας πληροφοριών.

Αναζητώντας συνεχώς τρόπους για την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και διεργασιών ασφάλειας, η SBZ IKE θα βελτιώσει περαιτέρω τη συνολική της απόδοση και αποτελεσματικότητα στην ασφάλεια των πληροφοριών. Συνεχίζοντας τις δεσμεύσεις μας, θα ενημερώσουμε έγκαιρα τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους μετόχους μας για όλες τις τρέχουσες ενέργειες που σχεδιάζονται για την επίτευξη των στόχων μας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τους υπαλλήλους της, η SBZ IKE είναι πλήρως αφοσιωμένη στην εφαρμογή και υποστήριξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνεται στις κορυφαίες προτεραιότητές του. Η εταιρεία θέτει στόχους ασφάλειας που θα αξιολογούνται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι παραμένουν σύμφωνοι με προκαθορισμένα εταιρικά πρότυπα και πρακτικές.

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, η SBZ IKE έχει σχεδιάσει κι εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013. Οι διεργασίες του συστήματος έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα QMSCERT και αξιολογούνται διαρκώς ώστε να βρίσκονται σε συνεχή ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας.

ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013

Η πιστοποίηση ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 αποδεικνύει ότι η SBZ μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Τεκμηριώνει τη δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει λύσεις που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της.