Για να ελέγξουμε το υπόλοιπο των μονάδων πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, στις φορολογικές συνδέσεις και βλέπουμε το υπόλοιπο σημάνσεων.