Επιλέγουμε

PBX->PBX Configuration->Unembedded IssabelPBX->Admin->Asterisk CLI

Γράφουμε

και πατάμε “execute”