Η κύρια επιδίωξη της SBZ αποτελεί τη παροχή προσωποποιημένων επαγγελματικών λύσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών της. Επενδύει συστηματικά στην απόκτηση νέων τεχνολογιών, την υψηλή τεχνογνωσία, την αξιοποίηση της cloud τεχνολογίας καθώς και τις σύγχρονες υποδομές.

Η SBZ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, με βάση τα διεθνή πρότυπα, θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας για το σύνολο των διαδικασιών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας εργάζεται καθημερινά με προσήλωση στις αρχές της, διασφαλίζοντας τη διάθεση και ανάπτυξη ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών, που προσφέρουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη αξία σε χαμηλότερο κόστος και σε περιβάλλον cloud.

Κατόπιν αυστηρού σχεδιασμού και μελέτης η SBZ εφαρμόζει τo σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013, που πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα QMSCERT. Οι συνεχείς αξιολογήσεις εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013

Η πιστοποίηση ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 αποδεικνύει ότι η SBZ μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Τεκμηριώνει τη δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει λύσεις που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της.