Βελτίωση στο τρόπο χειρισμού των ενοικιάσεων.
Προσθήκη μπουτόν δημιουργίας αντιγράφου ταινίας.
Ενημερωτικά μυνήματα κατά την ενοικίαση/επιστροφή ταινιών.
Έλεγχος επανενοικίασης με βάση τον τίτλο.