Διαχωρισμός απόδειξης παροχής υπηρεσιών & δελτίου παραλαβής. Τώρα κόβονται σαν δύο ξεχωριστά παραστατικά.
Προσθήκη νέων μεταβλητών στα παραστατικά και λειτουργία κοψίματος χαρτιού (όταν το υποστηρίζει ο εκτυπωτής)