Βελτίωση συστήματος προπληρωμής.
Προστέθηκε η δυνατότητα πληρωμής μικρότερου ποσού από το κανονικό.
Όταν πραγματοποιείται ενοικίαση από κράτηση αφαιρείται η κράτηση.
Μετά από 20 ημέρες καθυστέρησης ή αν υπάρχει χρέος βγαίνει ανάλογο μήνυμα.
Στη λίστα ενοικιαζόμενων ταινιών χρωματίζονται ανάλογα με τη καθυστέρηση.
Προσθήκη υπολοίπου πελάτη.