Προσθήκη προτεινόμενων ταινιών & top 4 προτιμήσεων πελάτη.
Αναλυτική λίστα υπολοίπων.
Πιστώσεις, χρεώσεις ανά πελάτη.
Επανενοικίαση.
Δυνατότητα προσθήκης χρηστών/υπαλλήλων με ξεχωριστά υπόλοιπα και δικαιώματα.
Διορθώσεις καλύτερης λειτουργίας όσο αφορά τα Vista.