Βελτιστοποίηση όλων των MySQL βάσεων δεδομένων μέσω ssh: