Για να αλλάξουν μαζικά τα δικαιώματα σε 644 π.χ. όλων των php αρχείων σε όλους τους υποφακέλους:

ή π.χ. όλων των φωτογραφιών με κατάληξη jpf σε 755