Μεταφορά αρχείων από διαφορετικούς φακέλους σε έναν φάκελο.

Μέσα στο φάκελο που θέλουμε όλη τη δομή γράφουμε:

όπου newdir ο φάκελος ποιυ θα μεταφερθούν τα αρχεία.