Αποθήκη
– Έκπτωση είδους με τιμοκατάλογο δεν φαίνεται το ποσοστό. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος στις τρίτες χώρες. Διορθώθηκε
– Προτεραιότητα ορισμού τιμής από χειριστή σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά δεν δουλεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Εισαγωγή εκπτώσεων κατηγορίας από αρχείο. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Όταν κλείνει η εφαρμογή από χρήστη χωρίς δικαιώματα δεν σβήνει το data στο tmp. Διορθώθηκε