Πελάτες
– Τιμές προσαρμοσμένων πεδίων με προεπιλογή. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Τιμές προσαρμοσμένων πεδίων με προεπιλογή. Νέα λειτουργία
– Όταν το πρόσθετο πεδίο είναι ημερομηνία δεν διαγράφεται. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Αντιγραφή ειδών μηδενικής αξίας όχι σε δελτία αποστολής. Διορθώθηκε
– Όταν βάσει τιμής πώλησης με ποσοστό – εμφάνιση ποσοστού ναι – δεν εφαρμόζεται. Διορθώθηκε
– Μαζική διαγραφή παραστατικών όταν ξεκλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων. Νέα λειτουργία
– Στο import παραστατικών προστέθηκαν τα custom πεδία 3,4,5
– Απομακρσυσμένη έκδοση με διαφορετικές ρυθμίσεις. Νέα λειτουργία
– Μεταβλητή #SUB δεν σβήνεται σε κενές γραμμές. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Εξαγωγή λογιστικής φπα λογαριασμός παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Κατηγορία γραμμής σε περιαλλοντικό τέλος στο myDATA . Διορθώθηκε
– Έσοδα έξοδα επαναφορά ρύθμισης για εμφάνιση ή μη εμφάνιση στο σύνολο, μηδενικών παραστατικών

Ραντεβού
– Εμφάνιση συγκεκριμένων χρηστών, όσων έχουν επιλέξει δικαιώματα στα ραντεβού. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Βελτίωση συστήματος αναζήτησης ρυθμίσεων

Γενικά
– Διόρθωση αρχικών ρυθμίσεων htm2pdf
– Ορισμός χαρακτήρων περιγραφής στο customer display. Αν 0 ως έχει