Αναφορές
– Διόρθωση αναφοράς 09.Έσοδα – έξοδα αναλυτικά. Οι στήλες myDATA και σήμανση υπολογίζονται βάσει περιεχομένων και όχι ρυθμίσεων

Ραντεβού
– Όλοι οι χρήστες δεν δουλεύει στα ραντεβού. Διορθώθηκε

Γενικά
– Αποκλεισμός SSL2