Πελάτες
– Εικονίδιο αποθήκευσης λάθος. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή χρώματος. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Έλεγχος για myDATA. ΤΚ υποχρεωτικός για ενδοικοινοτικές
– Έλεγχος για myDATA. Τιμολόγιο εκκαθάρισης 1.5 πρέπει να έχει υποχρεωτικά 2 γραμμές, 1 έσοδο 2 έξοδο
– Έλεγχος για myDATA. Τιμολογιο για λογαριασμό τρίτων 1.4 υποχρεωτική πόλη
– Έλεγχος για myDATA. Συμπληρωματικό τιμολόγιο 1.6 πρέπει να έχει συνδυαστεί
– Σύνδεση επιλεγμενου με γονικά να βγαίνει ενημέρωση. Νέα λειτουργία
– Έλεγχος για myDATA. Τίτλος κτήσης 3.1 3.2 ενοίκιο 8.1 φόρος διαμονής 8.2 χωρίς ΦΠΑ 8
– Έλεγχος για myDATA. Απόδειξη επιστροφής μόνο συνδυασμένη
– Όταν ανοίγουμε παραστατικό από άλλο παράθυρο και πάμε λίστα να είναι η περίοδος αντίστοιχη του παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Αλλαγή ΦΠΑ βάσει πελάτη από insert eshop. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Αναφορά υπολοίπων πελατών από πάντα. Διορθώθηκε
– Γράφημα στις αναφορές όταν πας στην επόμενη σελίδα βγάζει λάθος. Διορθώθηκε
– Μείωση χρόνου αποστολής σε πάροχο για λιανική
– Διόρθωση απόκλισης στην εξαγωγή για λογιστικό

Ρυθμίσεις
– Αντιγραφή ρυθμίσεων σε sql. Διορθώθηκε