Πωλήσεις
– Διορθώθηκε το χρώμα του φόντου στα εικονικά πλήκτρα όταν γίνει επιλογή θέματος
– Στην εισαγωγή από αρχείο διορθώθηκε το χρώμα περιγραφών επιλογών όταν γίνει επιλογή θέματος

Συγχρονισμός
– Χρώμα περιγραφών επιλογών όταν γίνει επιλογή θέματος. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Ανάλυση βάσης δεδομένων, πινάκων και πεδίων