Πωλήσεις
– Όταν αποστέλλεται διαθεσιμότητα στο eshop αργεί. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Απευθείας εξαγωγή για λογιστική σε webclient. Νέα λειτουργία
– Απο αναφορές σε excel πρόβλημα σε webclient. Διορθώθηκε