Πωλήσεις:
– Όταν γίνεται επιλογή πελάτη από τις πωλήσεις, στη λίστα πελατών είναι επιλεγμένος ο τρέχων πελάτης.
– Όταν οι πωλήσεις ανοίγουν μέσω κάποιου άλλου παραθύρου, όπως π.χ. πελατολόγιο, μπορούν να κλέισουν με διπλό ESC.
Ραντεβού:
– Προστέθηκε η δυνατότητα απευθείας έκδοσης παραστατικού με αυτόματη καταχώρηση του πελάτη, εφόσον έχει καταχωρηθεί στο ραντεβού.
Πελάτες:
– Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού από τα στοιχεία πελάτη.