Πελάτες:
– Διόρθωση σε θέματα αποθήκευσης και ακύρωσης φακέλων.
Αποθήκη:
– Διόρθωση σε θέματα αποθήκευσης και ακύρωσης φακέλων.
Ραντεβού:
– Προσθήκη εβδομάδας, πολλές διορθώσεις και δημιουργία συστήματος διαχείρισης κλήσεων.