Αποθήκη:
– Βελτίωση ρυθμίσεων εκτύπωσης barcode

Πωλήσεις:
– Διόρθωση τελικής οθόνης που υπολογίζει τα ρέστα για χρήση με οθόνη αφής

Μεταφορές:
– Προσθήκη πεδίου αντικαταβολής στην εντολή και είσπραξης στην κίνηση

Ρυθμίσεις:
– Δυνατότητα προσθήκης νέων τίτλων κινήσεων για τις μεταφορές