Πωλήσεις
– Προσθήκη συστήματος κοστολόγης/συστατικών
– Ενσωμάτωση συστήματος αποστολής pdf.
– Αποστολή pdf σε email συνοδευόμενο από τα αρχεία a και b του φορολογικού μηχανισμού.

Πελάτες
– Νέο σύστημα αρίθμησης βάσει τελευταίου κωδικού. Αν δεν βρεθεί κωδικός γίνεται βάσει συνολικού μεγέθους βάσης.
– Σε νέο πελάτη/προμηθευτή συμπληρώνεται αυτόματα η σχέση, πόλη, επάγγελμα εφόσον έχουν επιλεχθεί στα φίλτρα λίστας. Οι προεπιλογές έχουν προτεραιότητα.

Αποθήκη
– Τα συστατικά μπαίνουν στην αναλυτική περιγραφή του είδους/υπηρεσίας και χωρίζονται με =. Στην αριστερή πλευρά μπαίνει ο κωδικός του είδους και δεξιά η ποσότητα.
– Νέο σύστημα αρίθμησης βάσει τελευταίου κωδικού. Αν δεν βρεθεί κωδικός γίνεται βάσει συνολικού μεγέθους βάσης.
– Δυνατότητα πολλαπλών αποθηκών βάσει ταμείων. Διαφορετκές ποσότητες, διαθεσιμότητες, αγορές και πωλήσεις.
– Προσθήκη συστήματος συστατικών στα προϊόντα για κοστολόγηση.
– Μαζική επιλογή επιλεγμένων

Έσοδα/Έξοδα
– Διόρθωση γραφημάτων
– Νέο σύστημα αναφορών. Τώρα δημιουργούνται πολύ εύκολα με τη χρήση SQL και από τους τελικούς χρήστες.

Γέφυρα
– Διόρθωση εισαγωγής ΦΠΑ και μονάδων μέτρησης από εξωτερικό αρχείο.

Γενικά
– Επειδή παρατηρήθηκε σε κάποια συστήματα πρόβλημα κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των προγραμμάτων της EMDI με την WM_COPYDATA, άλλαξε εξολοκλήρου και τώρα γίνεται με χρήση απλών αρχείων κειμένου.
– Τώρα μπορεί να γίνει αποστολή email ή SMS χωρίς να έχει ο πελάτης ένα από τα 2 αυτά στοιχεία.
– Νέα δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων προς αποστολή.