Πωλήσεις
– Πιστωτικό όριο πελάτη με ένδειξη.
– Εμφάνιση και απόκρυψη εργαλείων από τις επιλογές.
– Διόρθωση υπολογισμού παλαιών υπολοίπων.
– Το υπόλοιπο στην επανεκτύπωση παραστατικών διορθώθηκε.
– Τώρα στο παραστατικό μπορεί να εκτυπωθεί ολόκληρη η αναλυτική περιγραφή είδους και πελάτη με τις μεταβλητές #ΣΔΑ και #ΣΗΜ αντίστοιχα.

Αποθηκη
– Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας τιμής πώλησης με βάση την τιμή αγοράς. Προσθήκη ποσού και ποσοστού στην αξία προ ΦΠΑ.
– Αριθμηση βάσει αναγνώρισης κωδικών.
– Διόρθωση μαζικής μεταβολής στοιχείων είδους σε συνδυασμό με το ΦΠΑ

Πελάτες
– Νέο πεδίο, πιστωτικό όριο πελάτη.