– Αλλαγή βάσης απαντήσεων. Όλες οι βάσεις απαντήσεων έγιναν μια.
– Δεκαδικά. Αλλαγή προσδιορισμού συνόλων με στρογγυλοποίηση ανά παραστατικό.

Πωλήσεις
– Αναζήτηση από το εικονικό πληκτρολόγιο. Τώρα γίνεται μόνο με βάση τον πρώτο κωδικό και όχι εναλλακτικά με τον δεύτερο.