Αποθήκη
– Στην λίστα παραστατικών τώρα υπάρχει επιλογή με παραστατικά εισόδου εξόδου.
– Προσθήκη στη λίστα παραστατικών προοδευτικής διαθεσιμότητας.
– Στη λίστα παραστατικών μπήκε και ημερομηνία παράδοσης.
– Σύγκριση κατά προσέγγιση στην εισαγωγή από excel.

Πωλήσεις
– Η αλλαγή τιμής δεν λειτουργεί από το ποσοστό όταν ανοίγει από τη λίστα παραραστατικών. Ορισμός τιμής αγοράς από παραστατικό. Διορθώθηκε
– Νέο πεδίο τηλέφωνο στη λίστα πωλήσεων
– Στην αρχική βάση ο αριθμός παραστατικού απογραφής έγινε 0.

Αναφορές
– Μαζική εφαρμογή του script αναφορών
– Διόρθωση κολήματος χρωμάτων στις custom αναφορές

Γενικά
– Η αποστροφος στην αυτόματη συμπλήρωση δημιουργεί πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Εξαγωγή σε xls μόνο επιλεγμένων.
– Όταν δεν εχει επιλεχθεί βάση εμφάνιση μηνύματος.

Επιλογές
– Στις εταιρίες όταν τις σβήσεις όλες δεν μπορείς να ξαναπροσθέσεις. Διορθώθηκε