Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή βάσει επιλεγμενου καταλόγου με ποσοστο ή ποσό
–  Όταν κλειδώνει η αποθήκη μένει το πεδίο επεξεργασίας. Διορθώθηκε
–  Αν πολλές κατηγορίες σε ένα είδος φαίνονται στη λίστα με κόμμα.

Πωλήσεις
–  Αναμονή επιλογής πελάτη ή είδους και μετά αυτόματο άνοιγμα παραγγελιών από e-shop

Γενικά
– Δυνατότητα χειροκίνητης αναβάθμισης
– Διόρθωση αναζήτησης που περιλαμβάνει το σύμβολο ^