Πωλήσεις
– Επαναυπολογισμός πρόβλημα με συνδυασμένα. Διορθώθηκε
– Στις γραμμες παραστατικών το dropdown στο custom πεδίο κάποιες φορές δεν βγαίνει. Διορθώθηκε
– Να δείχνει στο εικονικό πληκτρολόγιο μόνο τα διαθέσιμα. Νέα λειτουργία
– Όταν υπάρχουν συνδυασμένα προιόντα και τα καταχωρείς σε ένα παραστατικό αυτά μετά την καταχώριση χάνουν την σειρά τους. Διορθώθηκε

Γενικά
– Νέα σύνδεση με φορολογικούς μηχανισμούς της technoran
– Νέα σύνδεση με φορολογικούς μηχανισμούς της datatec
– Νέα σύνδεση με εισροών εκροών epuma
– Νέα σύνδεση με εισροών εκροών elbis
– Νέα σύνδεση με πρόγραμμα παραγγελιοληψίας rodon