Πελάτες
– Προεπιλογή αν έχει επιβράβευση ο πελάτης. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Συγκεκριμένη ώρα αποστολης courier. Νέα λειτουργία
– Η έκδοση Ζ λειτουργεί τώρα ανεξάρτητα ποιο παραστατικό είναι επιλεγμένο
– Διαγράφεται το answer στο Ζ κα στο datatec.
– Στις πωλήσεις το 188 από το πίνακα Δ μπορεί να ορισθεί και μηδενικό. Νέα λειτουργία
– Στην αντιγραφή παραστατικού οι τρόποι πληρωμής ορίζονται βάσει πελάτη λιανικης. Διορθώθηκε

Γενικά
– Η πλήρης οθόνη απενεργοποιήθηκε από το cloud.