Πελάτες
– Το επιλεγμένα στη λίστα παραστατικών πελάτη δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε
– Στην ενοποιηση να απαιτούνται πάνω από 4 χαρακτήρες. Διορθώθηκε
– Υπόλοιπο περιόδου τρέχον υπόλοιπο στα παραστατικά στην εκτύπωση. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή τιμής αγοράς. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Κατά την εισαγωγή παραστατικών από αρχείο η έκπτωση πρέπει να έχει υποχρεωτικά τιμή. Διορθώθηκε
– Να φαίνεται στο τιμολόγιο ο τίτλος ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Να συνδέονται επιλεγμένα παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Όταν κάνεις αντιγραφή παραστατικού και καταχώρησή του παίρνει τώρα το πρώτο μέρος σχετικού παραστατικού χωρισμένο με κόμμα. Νέα λειτουργία
– Αυτοματη αποστολή s με έκδοση z. Νέα λειτουργία
– Με το import να περνάνε όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παραστατικό. Νέα λειτουργία
– Με το import να περνάνε και τα custom στο παραστατικό. Νέα λειτουργία
– Η τροποποίηση πεδίων στη λίστα παραστατικών γίνεται και σε επιλεγμένα παραστατικά στο import. Νέα λειτουργία
– Αν εχει mark ή υπογραφή όχι διαγραφή ή αποθήκευση. Νέα λειτουργία
– Επιλεκτική μαζική διαγραφή παραστατικών. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Διορθώσεις στο myDATA
– Τζίρος ανα χρήστη τρόπος πληρωμής. Νέα λειτουργία
– Όλα τα παραστατικά στο myDATA να φύγει στην κανονική αποστολή. Διόρθωση

Γενικά
– Το autocomplete είναι μικρό όταν μεγάλες περιγραφές. Διορθώθηκε
– Στο fastreports στην εξαγωγή κειμένου διαγραφόντουσαν οι κενές στήλες. Διορθώθηκε

Parking
– Διόρθωση εκτύπωσης