Πρώτα επιλέγουμε το ειδικό πεδίο που θέλουμε να εμφανίζεται στο παραστατικό που επιθυμούμε

Ορίζουμε το τίτλο του και χωρίζοντας με | βάζουμε τις τιμές που θέλουμε να εμφανίζονται σε λίστα. Στο παράδειγμα το πεδίο το ονομάζουμε “Δοκιμή” και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 10, 20 ή 30

Στις πωλήσεις εμφανίζεται το ειδικό πεδίο και μπορούμε να επιλέξουμε τις τιμές