ή με σύγκριση, αλλαγή μεγέθους μόνο όταν είναι μικρότερο του νέου:

Όπου table_name το όνομα του πίνακα και field_name το όνομα του πεδίου.
Τον αριθμό χαρακτήρων τον βάζουμε όπου char_length.