Για τη σύνδεση με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α ή Β που δεν υποστηρίζονται από το rapidsign.dll ή το docMsign.dll της MAT, δεν εγκαθιστούμε το driver τύπου Β της EMDI. Εάν υπάρχει ο φάκελος fmu από προηγούμενη εγκατάσταση σβήνουμε το αρχείο DATA.000.

Σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό, πρέπει στις Ρυθμίσεις->Αγορές/πωλήσεις->Παραστατικά->Φόρμα, να ορισθεί όλη η διαδρομή του αρχείου.

Μερικά λογισμικά φορολογικών μηχανισμών λαμβάνουν το παραστατικό από ένα εικονικό εκτυπωτή και άλλα από αρχεία.

Σύνδεση με εικονικό εκτυπωτή

Στη περίπτωση αυτή, δεν ορίζουμε μεταβλητή σήμανσης (#FMU) και δεν επιλέγουμε στις Ρυθμίσεις->Αγορές/πωλήσεις->Παραστατικά->Σήμανση.

Σύνδεση με αρχεία

Στη περίπτωση αυτή, επιλέγουμε στις Ρυθμίσεις->Αγορές/πωλήσεις->Παραστατικά->Σήμανση. Παράγονται τα παρακάτω αρχεία:

  • command.001 Περιέχει στη δεύτερη γραμμή του το όνομα αρχείου με το κείμενο παραστατικού
  • όνομα αρχείου παραστατικού.htm$ Περιέχει το παραστατικό σε μορφή κειμένου
  • όνομα αρχείου παραστατικού.htm$e Περιέχει στοιχεία για τη παραγωγή του αρχείου e
  • answer.001 Αναμένεται από το φορολογικό μηχανισμό. Στη πρώτη γραμμή 0 για επιτυχία και στην έβδομη την υπογραφή. πχ: