Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) έχει ενσωματωθεί στην EMDI η πληροφορία για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται.

Μέσα στο πεδίο «Σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους
αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Α-
κυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παρα-
στατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.

Παράδειγμα έκδοσης παραστατικού:

Παράδειγμα έκδοσης ακυρωτικού παραστατικού:

Στην περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση φόρου, περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους παραστατικού> $
ποσό (π.χ. 165$100.00).

 

Στα παραστατικά που είναι ρυθμισμένα να πέρνουν σήμανση όλα τα πρόσθετα είδη με αρνητική αξία εκλαμβάνονται σαν παρακράτηση φόρου.
Παράδειγμα έκδοσης παραστατικού με παρακράτηση φόρου: