Η δυνατότητα εμφάνισης επωνυμίας ισχύει μόνο για τους χάρτες που δείχνουν πολλαπλές καταχωρήσεις. Τα αρχεία που πρέπει να παραμετροποιήσουμε είναι:

 

Google maps

C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\google_maps_all.htm

Βρίσκουμε το κώδικα

και τον αλλάζουμε σε

 

HERE WeGo maps

C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\here_maps_all.htm

Βρίσκουμε το κώδικα

και τον αλλάζουμε σε