Οι κωδικοί του παραστατικού για τη φορολογική σήμανση ορίζονται στις Ρυθμίσεις–>Παραστατικά βάσει αυτού του πίνακα.

Επίσης στις Ρυθμίσεις–>ΦΠΑ πρέπει να ορισθεί και η κατηγορία ΦΠΑ σήμανσης:
1: 6%
2: 13%
3: 24%
4: 36%
5: 0%