Παράδειγμα

 

Με γραμμές παραστατικού που έχουμε ρυθμίσει 4 δεκαδικά:

10,5650 + 20,35432
Σύνολο: 30,91932 με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών 30,92

Με γραμμές παραστατικού που έχουμε ρυθμίσει 2 δεκαδικά:

10,57 + 20,35
Σύνολο: 30,92

 

Παράδειγμα παραστατικού:

Προϊόν 1                2x               18,23       36,46
Προϊόν 2                3x                7,19        21,30
Προϊόν 3                1x               12,51        12,51

70,27