Κατά τη καταχώρηση πελάτη, αν αφήσουμε κενό το κωδικό του δημιουργείται αυτόματα ένας. Πάντα προστίθεται 1 στο μεγαλύτερο κωδικό που θα βρεθεί. Σε περίπτωση που οι κωδικοί είναι αλφαριθμητικοί τότε η ταξινόμηση – αναζήτηση γίνεται και με βάση τους χαρακτήρες.

Για να διορθωθεί πρέπει στη κατηγορία πελάτες να μην υπάρχουν κωδικοί με διαφορετικό πρόθεμα.

Αν έχουμε επιλέξει “Αρίθμηση βάσει σχέσης” τότε γίνεται ξεχωριστή αρίθμηση ανά σχέση πελάτη.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα εξαίρεσης κωδικών για την αποφυγή προβλημάτων στην αυτόματη παραγωγή κωδικών. Για πολλούς κωδικούς χωρίζουμε με κόμμα.

Αν στο τέλος του κωδικού βάλουμε το σύμβολο “%” τότε εξαιρούνται όλοι οι κωδικοί που αρχίζουν από το κωδικό που γράψαμε. Για παράδειγμα, αν γράψουμε “AP%” τότε εξαιρούνται από την αυτοματοποίηση όλοι οι κωδικοί που αρχίζουν απο “AP”, όπως AP123, AP124 κλπ.