Κατά τη καταχώρηση είδους, αν αφήσουμε κενό το κωδικό του δημιουργείται αυτόματα ένας. Πάντα προστίθεται 1 στο μεγαλύτερο κωδικό που θα βρεθεί.

Αν έχουμε επιλέξει “Αρίθμηση βάσει υποκατηγορίας” τότε γίνεται ξεχωριστή αρίθμηση ανά υποκατηγορία είδους.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα εξαίρεσης κωδικών για την αποφυγή προβλημάτων στην αυτόματη παραγωγή κωδικών. Για πολλούς κωδικούς χωρίζουμε με κόμμα.

Αν στο τέλος του κωδικού βάλουμε το σύμβολο “%” τότε εξαιρούνται όλοι οι κωδικοί που αρχίζουν από το κωδικό που γράψαμε. Για παράδειγμα, αν γράψουμε “AP%” τότε εξαιρούνται από την αυτοματοποίηση όλοι οι κωδικοί που αρχίζουν απο “AP”, όπως AP123, AP124 κλπ.