Για να αλλάξουμε γλώσσα στην EMDI πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, με το που μπαίνουμε στις γενικές ρυθμίσεις βλέπουμε την επιλογή γλώσσα