Το αρχείο *_maps.htm βρίσκεται στον φάκελο που αποθηκεύουμε τις φόρμες (πχ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\).

Η εμφάνιση διαδρομής στις πωλήσεις και στο πελατολόγιο παράγεται από μια απλή σελίδα με κώδικα html. Μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεταβλητές:

#FRA                Πλήρης διεύθυνση σημείου αναχώρησης
#TOA               Πλήρης διεύθυνση σημείου άφιξης
#LANG            Γλώσσα – Αποστέλλεται el για Ελληνικά και en για Αγγλικά
#MAPKEY      API key για google maps, App ID για HERE Maps
#MAPCODE  App code για HERE Maps

Πριν την εμφάνιση του χάρτη δημιουργείται ένα ίδιο πρόχειρο αρχείο στο φάκελο %temp%.

https://github.com/sbzsystems/emdi_forms