Το αρχείο cashier.htm βρίσκεται στον αρχικό φάκελο της EMDI (πχ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\).

Η εμφάνιση εικόνας/σήματος της εταιρίας στις πωλήσεις παράγεται από μια απλή σελίδα με κώδικα html. Μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεταβλητές:

#IMG Σήμα της εταιρίας καθορισμένο στις ρυθμίσεις
#DES Περιγραφή επιλεγμένου είδους
#LIT Τιμή x Ποσότητα επιλεγμένου είδους
#TOT Σύνολο ταμείου