Φτιάχνουμε τους τιμοκαταλόγους που επιθυμούμε βάζοντας στο τίτλο το κωδικό του πελάτη

Ορίζουμε τη τιμή στο προσαρμοσμένο πεδίο που έχουμε ορίσει στα είδη

Βάζουμε το παρακάτω κώδικα στα παραστατικά που θέλουμε να μπαίνει η πρόσθετη έκπτωση

Στον παρακάτω κώδικα – παράδειγμα χρησιμοποιούμε το πρόσθετο πεδίο 2

Στο είδος ορίζουμε στο αντίστοιχο πρόσθετο πεδίο το λεκτικό που έχουμε βάλει στους τιμοκαταλόγους

Μετά την επιλογή του είδους μπαίνει αυτόματα η πρόσθετη έκπτωση