Αν θέλεις να στέλνεις email χρησιμοποιώντας το hotmail, gmail ή yahoo χρησιμοποίησε τα παρακάτω για να συμπληρώσεις τα πεδία στις Ρυθμίσεις->Γενικές ρυθμίσες->Ρύθμιση αποστολών της EMDI.

Googlemail/Gmail SMTP POP3 Server
smtp.gmail.com
SSL Port 465
StartTLS Port 587
Outlook.com SMTP POP3 Server
smtp.live.com
StartTLS Port 587
Yahoo Mail SMTP POP3 Server
smtp.mail.yahoo.com
SSL Port 465
Hotmail SMTP POP3 Server
smtp.live.com
StartTLS Port 587