Πωλήσεις
– Διορθωση στην αναζήτηση πελάτη
– Προσθήκη νέων στηλών στη λίστα παραστατικών

Πελάτες
– Προσθήκη νέων στηλών στη λίστα πελατών/προμηθευτών, αγορές πωλήσεις, τελευταίο παραστατικό

Αποθήκη

Επιλογές

Γενικά

Ραντεβού
– Νέα βελτιωμένη απεικόνιση ραντεβού ανά εβδομάδα, χρήστες