Πελάτες
– Περισσότερα πεδία. Προστέθηκαν στις επαφές/υποκαταστήματα όπως και η δυνατότητα απόκρυψης/εμφάνισης/ταξινόμησης κσι σποθήκευσης θέσεων.

Πωλήσεις
– Δεκαδικά ανα μονάδα μέτρησης. Νέες μεταβλητές για δεκαδικά που εφαρμόζονται στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών.
– Ημερομηνία λήξης. Όταν είναι κενή τότε μπαίνει το προκαθορισμένο κείμενο που ορίζεται στις ρυθμίσεις.
– Προσαρμοσμένος κώδικας. Custom sql ανά παραστατικό που εκτελειται όταν καταχωρείται ή αποθηκεύεται παραστατικό.
– Νέο πεδίο. Γενικής χρήσης πεδίο κειμένου με τίτλο “custom” στις πωλήσεις στο πίνακα “pvlhseis”.
– Αλλαγή τίτλων αποδεκτών. Δυνατότητα αλλαγής τίτλων αποδεκτών ανά παραστατικό.

Έσοδα/Έξοδα
– Χρώματα. Δυνατότητα χρωματισμού γραμμών με κανόνα.
– Νέες αναφορές. Προσθήκη νέων αναφορών και εμπλουτισμός/διόρθωση των παλαιών.

– Μεταφράσεις Αγγλικών. Βελτίωση όρων
– Προσθήκη βάσης γυμναστηρίου. Ενσωματώθηκε εγκατάσταση προσαρμοσμένη για γυμναστήρια.
– Απλοποίηση εγκατάστασης. Αφαίρεση επιλογών και εκτέλεση της EMDI στο τέλος της εγκατάστασης.