Αυτή είναι η πρώτη έκδοση του videoMAN (video MANagement).
Είναι ένα νέο πανίσχυρο λογισμικό για video club.