Έξοδος δεδομένων στο διαδίκτυο μόνο όταν υπάρχει ο κατάλογος “internet”.
Εγγραφή δεδομένων σε αρχείο μόνο όταν υπάρχουν οι φόρμες.
Ταξινόμηση ταινιών με όλα τα πεδία.
Διόρθωση ημερολογιακών περιόδων, έπιλογή εκτυπωτή.
Διόρθωση υπολοίπου κα΄τά την επιστροφή.
Εμφάνιση του πεδίου “σχόλιο” κατά την ενοικίαση. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί μπορεί να σε ενημερώνει για τη θέση που βρίσκεται η ταινία ή για το περιεχόμενό της κ.λ.π.
Στη ταινιοθήκη οι κωδικοί δημιουργούνται αυτόματα με βάση το προηγούμενο αριθμό και στα αντίγραφα προστίθεται μια παύλα.