Δεν έμπαινε κόμμα κατά την πληκτρολόγηση στην επιστροφή ταινίας.
Εκτύπωση ταινιών σε εκκρεμότητα.